เมืองทอง ได้ร่วมมือกับทีม อูราวะ เซ็นสัญญาความร่วมมือพัฒนาทีม

เมืองทอง ไดรับการช่วยเหลือจากทีม อูราวะ เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาทีม